Sống ở Nhật thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy chỉ mỗi...